Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Reprotisk s.r.o. se sídlem M. R. Štefánika 318/1, Šumperk, PSČ 787 01, identifikační číslo: 26824353 zapsané u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27728 (dále jen zhotovitel) týkající se zhotovení určité věci (dále jen tiskovina/dílo) pro objednatele (dále jen zákazníka) dle jeho nabídky (dále jen objednávky) zaslané prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.tisk-online.cz.

I. Úvodní ustanovení

Základní údaje o zhotoviteli

Obchodní společnost: Reprotisk s.r.o.

se sídlem a provozovnou: M. R. Štefánika 318/1, Šumperk,  PSČ 787 01

IČO: 26824353, DIČ: CZ26824353

zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27728

kontaktní údaje:tel. 603 180 965, email: obchod@reprotisk.cz

 

provozní doba: příjem objednávek přes www.tisk-online.cz probíhá nepřetržitě

(s výjimkou technických odstávek webové stránky),

 

pracovní doba provozovny je v pracovní dny od 8.00 hod. – 11:30 hod.

a 12:30 hod.– 16:00 hod.

 

 1. Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)  upravují  práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístěné na adrese www.tisk-online.cz a další související právní vztahy zhotovitele a zákazníka  při zadání objednávky a  z následně  uzavřené smlouvy o dílo (dále jen smlouva).
 2. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 3. Smluvní strany vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu § 588odst 2 občanského zákoníku, dále vylučují použití ustanovení § 1748, § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
 4. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo, spočívající ve zhotovení tiskovin dle přijaté objednávky od zákazníkaa zákazník se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

II. Uzavření smlouvy

 1. Objednávku díla  provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře na www.tisk-online.cz. Odeslaná objednávka je neodvolatelná a závazná, není-li dohodnuto jinak.  Zákazník je povinen řádně vyplnit v objednávkovém formuláři veškeré zhotovitelem požadované údaje potřebné k úspěšnému splnění díla , zejména/nikoliv výlučně technickou specifikaci,  způsob dodání, doručovací adresu , fakturační údaje, podklady pro výrobu, kontaktní/mobilní telefon, e-mailovou adresu a kontaktní osobu.

 2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami zhotovitele,které jsou umístěny na webové stránce www.tisk-online.cz, a že s nimi souhlasí.Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 3. Podklady pro zhotovení zakázky přikládá  zákazník v  objednávce zaslané prostřednictvím webového portálu, případně je prokazatelným způsobem předá následující den po odeslání objednávky. Zákazník může k předání dat zhotoviteli použít např. email, úschovu dat na internetové stránce www.uschovna.cz či např. www.leteckaposta.cz, případně může data předat osobně či například zaslat poštovní službou na funkčním nosiči dat.  O jiném způsobu předání než nahrání dat přímo na web www.tisk-online.cz je zákazník povinen neprodleně informovat zhotovitele, a to včetně uvedení údajů potřebných k získání takto uložených dat (přihlašovací jméno, heslo, apod.). Předání dat zhotoviteli bude uskutečněno na náklady zákazníka.

 4. Zhotovitel informuje zákazníka e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v objednávce o kontrole předaných dat v objednávce s vyjádřením, jsou-li tato použitelná k tisku obvykle do 4 hodin od doručení objednávky, nejpozději však do pěti následujících pracovních dnů ode dne doručení. Pokud jsou zadaná data dostačující ke splnění díla a jsou-li dodány podklady pro zhotovení zakázky dle odst. 3, potvrdí zhotovitel přijetí objednávky e-mailem včetně předpokládaného termínu plnění. Nedojde-li k zaslání potvrzovacího e- mailu v uvedené lhůtě má se za to, že objednávka nebyla přijata.  Vyjádření zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou k zadané objednávce je novým návrhem objednávky, který musí být druhou smluvní stranou potvrzen. Smluvní vztah ze smlouvy vznikánásledně  zhotovitelovou akceptací upravené objednávky.

 5. Zhotovitel průběžně e-mailem informuje zákazníka o stavu:výroby zakázky, přípravy k expedici a předání dorpavní službě.

 6. Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a za správnost tiskových dat. Zákazník rovněž odpovídá za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje nahradit zhotoviteli případnou škodu nebo náklady, které zhotoviteli vzniknou porušením práv duševního vlastnictví (např. nedovolené užití ochranných známek, použití obrázků, fontů, fotografií), a to do 30 dnů od jejího vzniku či výzvy zhotovitele k jejímu zaplacení. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případná licenční ujednání k předmětům duševního vlastnictví, která mu byla sdělena.

 7. Veškeré nabídky tiskovin uvedené na webové stránce www.tisk-online.cz jsou nezávazné a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu, zejména pak s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnost ze smluvních vztahů vůči zhotoviteli.

 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (mj. internetové připojení, telefonní hovory) si platí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od standartní sazby.

 9. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku. 

III. Cena díla

 1. Cena díla/zakázky , vypočtená online prostřednictvím portálu www.tisk-online.cz, zahrnuje veškeré náklady a práce v kalkulaci uvedené. Pokud si zákazník nezvolí možnosti grafických úprav a sazby, má se za to, že Zhotovitel provede pouze základní kontrolu tiskových dat (tj. kontrolu formátu, barevnosti a spadávky) a v případě, že data z tohoto hlediska nebudou v pořádku (tj. nebudou vhodná pro zajištění kvalitního tisku), může Zhotovitel zákazníkovi vrátit data k přepracování. V případě, že zákazník nezašle obratem data nová (tj. do 1 hodiny od obdržení emailu), má Zhotovitel právo stanovit zákazníkovi nový termín pro splnění zakázky. Nabídka zhotovitele a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto není dotčena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Cena díla dle předchozího odstavce nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou vyčísleny a přičteny samostatně ke konečné ceně díla v objednávce, a to podle zvoleného druhu přepravy. Uvedená cena zahrnuje všechny případné slevy a odpovídá výrobním nákladům dle zadaných údajů v objednávce. Jakákolivpožadovaná  změna těchto údajů po uzavření smlouvy je možná jen na základě dohody o změně smlouvy o dílo a vede ke sjednání nové ceny (viz provedení přepočtu v kalkulaci na www.tisk-online.cz).

IV. Platební podmínky

 1. Zaplacení ceny díla je možné provést jedním z těchto zhotovitelem stanovených způsobů: platba online platební bránou provedená na závěr objednávky automatickým přesměrováním na webové stránky poskytovatele platební brány přímo z www.tisk-online.cz; dobírkou (hotově či platební kartou, pokud to přepravce aktuálně v dané situaci umožňuje); hotověpři převzetí v provozovně zhotovitele; úhradou daňového dokladu (faktury) – pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení zhotovitelem.

 2. Zhotovitel má právo požadovat zaplacení zálohy na objednané dílo. Povinnost k zaplacení zálohy v požadované výši uvede zhotovitel v e-mailu, kterým informuje o  přijetí objednávky pod podmínkou zaplacení této zálohové platby. V případě nesouhlasu objednatele není smlouva uzavřena. V případě souhlasu objednatele je vystavena zhotovitelem zálohová faktura a zhotovitel je oprávněn začít se zhotovením díla až po připsání platby  naúčet uvedený v zálohové faktuře popř. na základě jiné výzvy k platbě zálohy ceny díla.  V případě prodlení se zaplacením zálohy se prodlužuje termín pro splnění díla o dobu, po kterou nebyla záloha na účet zhotovitele, v rozporu s datem splatnosti uvedeném na zálohové faktuře, připsána. Zhotovitel se nemůže při včasném nezaplacení sjednané zálohy dostat do prodlení s řádným splněním díla.

 3. Po provedení díla bude zákazníkovi vystaven daňový doklad, v němž bude od celkové sjednané ceny díla odečtena poskytnutá záloha. Splatnost ceny díla je ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu.  Daňový doklad bude zaslán poštou – e-mailem nebo zpřístupněn v rámci uživatelského účtu na webové stránce. V případě opožděné platby bude účtován úrok z prodlení v zákonné výši dle platných právních předpisů. Závazek zhotovitele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

 4. Zákazník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč v rámci jednoho dne  provést bezhotovostně.

 5. Pro právo zhotovitele na zaplacení ceny díla podle smlouvy sjednávají smluvní strany promlčecí dobu 8 let.

 6. Pohledávky za zhotovitele vůči pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla není možno jednostranně započítat. Započtení vzájemných pohledávek je možné pouze písemou dohodou smluvních stran.

 7. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla dle smlouvy i v případě, že došlo k znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti zhotovitele uvedené ve smlouvě v důsledku jednání či opomenutí objednatele.

V. Dodací podmínky

 1. Dílo bude zákazníkovi doručeno způsobem zadaným v objednávce, pokud se strany v průběhu výroby díla nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn splnit (dodat) zakázku dříve. Zhotovitel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy.

 2. Dílo bude doručeno zpravidla v termínu stanoveném v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zákazníkovi, pokud v průběhu plnění díla nenastanou objektivní překážky bránící dodání zboží (porucha stroje, dlouhodobější pracovní neschopnost klíčového zaměstnance, zásah vyšší moci), nebo není poskytnuta dostatečná součinnost ze strany zákazníka (schválení korektur, schválení dat do tisku, vyjasnění nepřesností v objednávce atp.). Pokud některý z těchto případů nastane, zhotovitel bez odkladu kontaktuje zákazníka a domluví s ním další postup a nový termín pro splnění díla.

 3. Minimální dodací lhůty jsou následující:pro letáky, samolepky, vizitky a pohledy: 5 pracovních dní od potvrzení objednávky ze strany zhotovitele; pro brožury s vazbou V1, V2: 7 pracovních dní od potvrzení objednávky ze strany zhotovitele; pro složky a kalendáře: 14 pracovních dní od potvrzení objednávky ze strany zhotovitele; pro brožury a knihy s vazbou V4, V8: 30 pracovních dní od potvrzení objednávky ze strany zhotovitele.

 4. V případě závady na výrobním zařízení či vzniku jiné překážky, která se považuje za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele, se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou taková překážka prokazatelně trvá; zhotovitel není povinen k úhradě jakýchkoliv nároků v důsledku takové překážky, je však povinen o takové překážce neprodleně informovat zákazníka e-mailem.

 5. V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce je zásilka běžně dodávána do jednoho pracovního dne ode dne expedice.  O expedici a čísle, pod kterým je zakázka expedována, bude zákazník informován e-mailem.

VI. Cena a způsob dopravy

 1. Pokud zákazník nevyužije možnosti vyzvednout si dílo osobně nebo se strany nedohodnou jinak, bude mu dílo doručeno prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ, případně Antalis.

 2. Expediční poplatky a náklady na balné jsou obsaženy v poplatku za zvolený způsob přepravy.

 3. Ceny za dopravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR, v případě přepravy mimo ČR bude cena přepravy určena individuálně. O požadavku na expedici mimo ČR je zákazník povinen informovat již v objednávce (formou poznámky), pokud je mu tato skutečnost v té době známá. V opačném případě má zhotovitel právo požadavek na dopravu do zahraničí odmítnout a zákazníkovi je dílo dodáno na jím uvedenou adresu v tuzemsku.

VII. Převzetí díla

 1. Zákazník je povinen si zakázku převzít na doručovací adrese uvedené v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mu odeslání díla/zásilky oznámeno. Zákazník je také povinen v době, kdy mu má být dílodoručováno, být na doručovací adrese přítomen, případně si písemně v objednávce nebo následně e-mailem určit zástupce, který bude mít oprávnění dílo převzít.  Zhotovitel nenese zodpovědnost za zpoždění převzetí díla způsobené nepřítomností osoby oprávněné dílo převzít, případně za problémy v komunikaci mezi dopravcem a zákazníkem.

 2. Zákazník podpisem dopravci při převzetí díla stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, bez zjevných vad. V případě zjevného vnějšího porušení obalu zásilky či s tím souvisejícího možného poškození obsahu zásilky, způsobené přepravou, je kupující povinen reklamovat v okamžiku převzetí u dopravce a je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a případně je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky.  Všechny výhrady je nutno uvést do přepravního dokladu dopravce a obratem zaslat informační e-mail zhotoviteli. Nebude-li tato povinnost splněna, má se zato, že společnost dodala zakázku  bez zjevných vad a v nepoškozeném stavu, v souladu s dodacími podmínkami, na nichž se smluvní strany dohodly.

 3. Nepřevezme-li si zákazník zboží ve lhůtě 15 dnů poté, co je mu oznámeno předání zásilky k přepravě nebo co je v případě osobního převzetí v provozovně zhotovitele dílo připraveno k převzetí, je zhotovitel oprávněn dílo uskladnit na náklady zákazníka.  Poplatek za uskladnění činí 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím. Právo zhotovitele požadovat plnou úhradu ceny díla není ujednáním tohoto odstavce dotčeno.

 4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zakázku doručit opakovaně nebo jiným způsobem než bylo smluveno, je zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením či jiným způsobem doručení.

 5. Nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí díla v provozovně, je-li osobní odběr dohodnut, případně, jestliže tak neučí včas, v době, kdy mělo dojít k předání zboží u zhotovitele nebo jeho  předáním dopravci.

 6. Vlastnické právo na zákazníka přechází v případě osobního odběru jeho převzetím v provozně zhotovitele, v případě zaslání předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení.

 7. Strany tímto vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

VIII. Odpovědnost za vadné plnění

 1. Údaje uvedené v objednávce a zaslaná tisková data či podklady k tisku, akceptovaná zhotovitelem, se považují za závazná.
 2. V případě požadavku na zaslání korektury se za závazný vzor považují údaje zaslané zákazníkem v jím odsouhlasené korektuře.
 3. Jakékoliv chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka zhotovitelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou k tíži zákazníka a nejsou důvodem k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen reklamaci). Zhotovitel neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku).
 4. Případnou reklamaci je zákazník povinen prokazatelně  písemněuplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Nejsou-li oznámeny vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zákazník zjistil nebo je měl  při náležité pozornosti zjistit, nemohou být zákazníkovi  práva z vadného plnění přiznána.
 5. Dílo nebo jeho část, které chce zákazník reklamovat, musí dodat zpět do provozovny zhotovitele.  Byla-li zakázka dodána v jiném množství, jakosti či provedení než určuje smlouva, je reklamaci nutno uplatnit u zhotovitele bez prodlení, nejpozději do 7 dnů od obdržení nebo vyzvednutí díla. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se dílo za řádně dodané.  Zároveň s písemnou reklamací je zákazník povinen předložit reklamované dílo a příslušné dodací listy. Zhotovitel v případě, že reklamaci uzná jako oprávněnou, postupuje následovně:
  1. Je-li dodáním předmětu plnění s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, budou zhotovitelem vady odstraněny bezplatným dodáním bezvadného předmětu plnění výměnou za vadný předmět plnění. Vyměněn bude ale pouze takový počet kusů, který zákazník k výměně dodal. Náklady spojené s dopravou reklamovaných kusů nese zhotovitel.
  2. Je-li dodáním předmětu plnění s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může zákazník požadovat dodání chybějícího množství a odstranění ostatních vad nebo slevu z ceny. O konečné výši případné slevy rozhoduje vždy zhotovitel.
  3. Je-li smlouva uzavřena písemně, vzdává se objednatel v souladu s ustanovením § 1916 dost. 2 občanského zákoníku svých práv z vadného plnění zhotovitele ze smlouvy.
 6. V případě, že reklamace není zhotovitelem uznána jako oprávněná, nese náklady spojené s dopravou reklamovaných kusů zákazník. Neoprávněně reklamovaná zakázka je zaslána zákazníkovi zpěr dobírkou ve výši přepravních nákladů.
 7. V případě vzniku újmy na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností zhotovitele za vady plnění podle smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou zhotovitelem úmyslně, si smluvní strany dohodly, s ohledem na podmínky smlouvy, omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny ceny díla zhotovitelem skutečně zaplacené objednatelem dle smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů a archivace dokumentů

 1. Zhotovitel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informaci. Zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od zákazníka, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s plněním díla nebo prodalší nabídku tiskovin a služeb zákazníkovi příp. pro marketingové účely – reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů. Výjimku tvoří poskytnutí údajů dopravcům a subjektům, zabývajícím se správnou a vymáháním pohledávek zhotovitele.

 2. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu určenou obecně závaznými právními předpisy.  Zákazník má právo písemně, e-mailem odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů za účelem dle předchozí věty.

 3. Zhotovitel archivuje související dokumenty, zejména pak objednávky, smlouvy, přepravní doklady a účetní doklady, a to po dobu stanovenou českým právním řádem. Archivace je možná v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 4. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje jsou správné a přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 5. Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany zhotovitele souvisejících s jeho předmětem podnikání na uvedenou e-mailovou adresu zákazníka.

 6. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  Jedná se o malé soubory sloužící zhotoviteli a třetím osobám k rozpoznání počítače zákazníka při jeho komunikaci.

 7. Zákazník užívající webovou stránku zhotovitele bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele není oprávněn k užití textů, grafických děl či  jiných předmětů nacházejících se na webové stránce zhotovitele.

 8. Zákazník bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě s ohledem na nutnou údržbu systému.

X. Zrušení smlouvy

 1. Zákazník může zrušit objednávku, jejíž přijetí již bylo zhotovitelem potvrzeno (smlouvu) jen s písemným souhlasem zhotovitele, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak.
 2. V případě, že zákazník bude chtít zrušit smlouvu, přičemž zhotovitel již započal práce vedoucí ke zhotovení zakázky,  je možnost zrušení smlouvy podmíněna zaplacením dosud vynaložených nákladů vedoucích ke zhotovení díla.  Zákazníkovi bude vystaven daňový doklad – faktura, po jejímž zaplacení bude uzavřena dohoda o zániku smlouvy s účinky ex nunc.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. Není-li dohodnuto jinak, veškeré právní jednání dle smlouvy musí být  v písemné podobě  a to buď  elektronickou poštou, kdy integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou musí být zajištěna prostřednictvím elektronického podpisu případně osobně či prostřednictvím  provozovatele poštovních služeb. Písemnost je doručena třetím dnem po jejím doporučeném podání případně dnem, kdy adresát písemnost odmítl převzít.
 3. Znění Obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.  Odsouhlasením nové verze Obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti a nová verze Obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy.
 4. Je-li některé ustanovení smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupení ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5.  Pro řešení případných sporů se sjednává výlučná příslušnost a pravomoc českých soudů

Podmínky ochrany osobních údajů 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů informují o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění objednávky. 

 1. Základní ustanovení 
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
 4. Doba uchovávání údajů 
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce) 
 6. Vaše práva 
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
 8. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk, IČO 26824353 (dále jen: „Správce“). 

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Reprotisk s.r.o., M. R. Štefánika 318/1, PSČ 787 01 e-mail: info@reprotisk.cz, obchod@reprotisk.cz telefon: 583 211 288, 603 182 321, 603 180 965 

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

1.4. Správce pověřil zpracováním osobních údajů Ilonu Kotinskou.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal v souvislosti s plněním Vaší objednávky či smlouvy. 

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky či smlouvy a následnou fakturaci.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je - plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů 

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace Vaší objednávky, či po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících se smlouvy, byla-li tato uzavřena, včetně případných reklamačních řízení apod. a dále po dobu nutnou pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce je dále povinen uchovávat osobní data po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo dobu, na kterou byl Správci ke zpracování udělen souhlas či do jeho odvolání. 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

4.3. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech systémů Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v možnostech Správce vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce) 

5.1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby - podílející se na dodání zboží (služeb) - podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu - zajišťující marketingové služby. 

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva 

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, a to na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky byly aktualizovány a nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.